สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า


สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า เป็นสินเชื่อบ้านสำหรับท่านที่ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ด้วยข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ที่ทำให้ท่านประหยัดดอกเบี้ยสูงสุดตลอดอายุสัญญา และไม่ต้องยุ่งยากกับการรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต

จุดเด่น

 • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
 • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอนำเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนกับธนาคาร 3 ปีขึ้นไป หรือ
 • กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้น ธนาคารนำเสนอดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบความต้องการของท่าน
 • ไม่ต้องยุ่งยากกับการรีไฟแนนซ์อีกต่อไป
 • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง ล้านละ 5,900 บาทต่อเดือน
 • ไม่บังคับทำประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ
 • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)
 • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ1 ล้านบาท(ไม่เกิน30ล้านบาท)

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารใบคำขอสินเชื่อ และเอกสารส่วนตัว

 • ใบคำขอสินเชื่อ (ขอได้จากสาขาของธนาคาร หรือโทร. 02-286-1010 ต่อ 2523-2525 ในวันเวลาทำการ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • กรณีผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีนามสกุลต่างกัน ให้แสดงหลักฐานแสดงความเป็นเครือญาติ เช่น ทะเบียนบ้าน

เอกสารทางการเงิน

1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจา (พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)

 • สำเนาสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือน แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

2. กรณีเจ้าของกิจการ

นิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือบริคณฑ์สนธิ (รับรองไม่เกิน3เดือน และจดทะเบียน3ปีขึ้นไป)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนางบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต (ย้อนหลัง 2 ปี)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ของกิจการ ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมรายงานภาษีซื้อ -ขาย)

นิติบุคคล ประเภทร้านค้า

 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนรายรับ-รายจ่าย (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงธุรกรรมการค้า ได้แก่ ใบเรียกให้ชำระเงิน (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีรายปี

กรณีผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น นักบัญชี แพทย์ และอื่นๆ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคล (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ (เช่น ภงด. ทวิ 50)
 • สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงข้อมูลหลักประกัน

 • หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ้ามี)
 • หลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

หลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

ชำระด้วยเงินสด

 • สาขาของแบงค์ออฟไชน่า ได้แก่ สำนักงานใหญ่(สาทร) สาขารัชดา สาขาเชียงใหม่ และสาขาระยอง
 • เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ
 • แอพพลิเคชัน SCB EASY NET

หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ

 • หักเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของแบงค์ออฟไชน่า
 

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ
 • โทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 -2525 ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 -17.30 หรือ
 • อีเมล์ personalloan.th@mail.notes.bank-of-china.com