中国银行全球门户网站
简体中文 | ENGLISH | ภาษาไทย
    Home >> BOCประเทศไทย >> ลูกค้าบริษัท >> การเงินการค้าระหว่างประเทศ >> หนังสือค้ำประกัน

บริการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)


 

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือค้ำประกันเจ้าของโครงการรับเหมาก่อสร้างหรือฝ่ายผู้ซื้อในการซื้อขายสินค้าตามที่ลูกค้ายื่นคำขอ เพื่อรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติตามสัญญาหรือสัญญาการส่งมอบสินค้า (supply contract) ของลูกค้าผู้ยื่นคำขออย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ
รับประกันการปฏิบัติตามสัญญาของกิจการงาน รับประกันคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญา แก้ปัญหาการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ลดเงินทุนจม

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ
1.ช่วยแก้ปัญหาการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ธนาคารอาศัยชื่อเสียงซึ่งเป็นที่เชื่อถือของทางธนาคารเอง เพื่อเข้าไปรับหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันในการค้า โดยให้การค้ำประกันและส่งเสริมให้เกิดความราบรื่นในการค้า
2.รับประกันการปฏิบัติตามสัญญา รับประกันการปฏิบัติตามสัญญาของกิจการงาน รับประกันคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญา
3.ชดใช้ให้แก่ฝ่ายผู้เสียหายในกรณีที่เกิดการผิดสัญญา รวมทั้งดำเนินการลงโทษฝ่ายที่ผิดสัญญา เมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น สามารถดำเนิการชดใช้ให้แก่ฝ่ายผู้เสียหายผ่านการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) และดำเนินการลงโทษฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงและลดความถี่ในการเกิดการผิดสัญญา อีกทั้งหลีกเลี่ยงและแก้ไขข้อพิพาทอันจะนำมาซึ่งการฟ้องร้องหรือความยุ่งยากในการตัดสินคดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะตามมาอีกด้วย

อัตราค่าธรรมเนียม
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าบริการการวางบิลเก็บเงินระหว่างประเทศ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของลูกค้า
1.ฝ่ายผู้รับเหมา (Contractor) ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง
2.ฝ่ายผู้ขาย (Supplier) ในรายการซื้อขายวัสดุสิ่งของ

เงื่อนไขในการใช้บริการ
1.จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีใบอนุญาติประกอบการนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบประจำปีแล้ว หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งสามารถยืนยันการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฏหมายและขนาดของกิจการได้
2.มีคุณสมบัติ (qualification) ที่สามารถดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาได้ (เช่น คุณสมบัติในการรับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศ, คุณสมบัติในการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง)
3.มีวงเงินสินเชื่อหรือได้ชำระเงินค่าค้ำประกันเต็มจำนวนกับทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือสามารถแสดงหลักฐานค้ำประกันที่พอเพียงและเป็นที่ยอมรับให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนและกระบวนการ
1.ยื่นขอรับการค้ำประกัน
  1.1.ผู้ประกอบการเขียนจดหมายยื่นขอเปิดการค้ำประกัน
  1.2.ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
  1.3.ผู้ประกอบการส่งมอบเอกสารพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
  1.4.ผู้ประกอบการส่งมอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปิดการค้ำประกันตามที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)ต้องการ
2.การพิจารณาและเปิดการค้ำประกัน
  2.1.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า, การซื้อขายแลกเปลี่ยนขั้นพื้นฐาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.2.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในเชิงปฏิบัติกับค่าธรรมเนียมค้ำประกันและวงเงินสินเชื่อของลูกค้า
  2.3.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) พิจารณาจดหมายยื่นขอรับการค้ำประกันรวมั้งรูปแบบการค้ำประกัน
  2.4.เปิดการค้ำประกัน

ข้อแนะนำ
1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้ำประกันตามความต้องการของผู้ค้ำประกันและผู้รับผลประโยชน์ เช่น การยืดระยะเวลาการค้ำประกัน เป็นต้น
2.การจ่ายเงินค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา/การชดใช้ค่าเสียหาย หากเกิดกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์เรียกร้องให้จ่ายเงินภายในช่วงระยะเวลาที่การค้ำประกันยังมีผลบังคับใช้ ทางธนาคารผู้ค้ำประกันดำเนินการพิจารณาเอกสารหลักฐานตามข้อเรียกร้อง และยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการเรียกร้องเงินชดใช้ค่าเสียหายในการค้ำประกัน จากนั้นจึงดำเนินการรับผิดชอบจ่ายเงิน

  [ Close ]

 
· บริการค้ำประ...
· การออกหนังสื...

การเงินการค้าระหว่างประเทศ

     "การชำระบีญชีการค้า
     การจัดหาเงินทุนเพื่อการค้า
     หนังสือค้ำประกัน

 
  ·ลิขสิทธิ์  ·คำสงวนสิทธิ์  ·เงื่อนไขการใช้งาน  ·ติดต่อกับเรา  ·นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.