中国银行全球门户网站
简体中文 | ENGLISH | ภาษาไทย
    Home >> BOCประเทศไทย >> ลูกค้าบริษัท >> การเงินการค้าระหว่างประเทศ >> "การชำระบีญชีการค้า

บริการเรียกเก็บเงินชนิดที่ไม่มีเอกสารประกอบ (Clean Collection)


 

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการเรียกเก็บเงินชนิดที่ไม่มีเอกสารประกอบ (Clean Collection)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการเรียกเก็บเงินชนิดที่ไม่มีเอกสารประกอบ (Clean Collection) หมายถึง การที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแทนลูกค้าในการเรียกเก็บเงินโดยที่ไม่มีเอกสารการค้า (Commercial Document) ประกอบ มีเพียงเอกสารการเงิน (Financial Document) เท่านั้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการในการวางบิลปิดบัญชีการค้าระหว่างประเทศ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P (Documents Against Payment) และตั๋วเรียกเก็บแบบ D/A (Document Against Acceptance)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ
1.ค่าใช้จ่ายไม่สูง ค่าใช้จ่ายในการให้ธนาคารดำเนินการเรียกเก็บเงินโดยใช้ตั๋วเรียกเก็บเงินชนิดที่ไม่มีเอกสารประกอบ (Clean Collection) ค่อนข้างต่ำ
2.ปลอดภัยและเชื่อถือไว้วางใจได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการรับชำระเงินจากผู้ซื้อโดยตรงทางไปรษณีย์ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก การรับชำระเงินโดยผ่านทางเครือข่ายระหว่างประเทศระหว่างธนาคารจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ได้ นับว่าเป็นวิธีการรับชำระเงินที่ปลอดภัยมากวิธีหนึ่ง
3.บริการสะดวกรวดเร็ว หากธนาคารที่ดำเนินการเรียกเก็บเงินและธนาคารผู้ชำระเงินหรือธนาคารผู้เป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินมีการเซ็นสัญญาทำข้อตกลงมี “เครดิตสินเชื่อแบบอนุมัติทันที” ร่วมกัน ก็จะสามารถลดระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินได้อย่างมาก

อัตราค่าธรรมเนียม
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าบริการการวางบิลเก็บเงินระหว่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของลูกค้า
1.การชำระเงินจำนวนไม่มากทั้งในเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
2.ธนบัตรเงินสดสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ภายในประเทศ (รวมทั้งธนบัตรที่ชำรุด)
3.เรียกเก็บเงินจากตราสารที่มีมูลค่า เช่น เช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงินสกุลเงินต่างประเทศ, พันธบัตรต่างประเทศ, ใบฝากเงิน เป็นต้น
4.ทางธนาคารไม่สามารถหรือไม่สะดวกให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย์ อาทิ  การจัดส่งสินค้าตัวอย่าง, การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเทคโนโลยี เช่น ซอฟแวร์, การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ตามฤดูกาล รวมทั้งการค้าที่ไม่ใช่สิ่งของเป็นรูปธรรม เช่น บริการต่าง ๆ หรือ เทคโนโลยี เป็นต้น

เงื่อนไขในการใช้บริการ
จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีใบอนุญาติประกอบการนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบประจำปีแล้ว หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งสามารถยืนยันการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฏหมายและขนาดของกิจการได้

ขั้นตอนและกระบวนการ (เส้นทึบแสดงถึงการเรียกเก็บเงินโดยตรงกับธนาคารผู้ชำระเงิน)
1.ผู้รับชำระเงินนำเอกสารตั๋วเรียกเก็บเงินส่งให้กับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)นำตั๋วเรียกเก็บเงินส่งให้กับธนาคารผู้เป็นตัวแทนรับชำระเงินในต่างประเทศเพื่อให้เรียกเก็บเงิน
3.ธนาคารผู้เรียกเก็บเงินแทนในต่างประเทศส่งตั๋วเรียกเก็บเงินแจ้งยังผู้ชำระเงิน และผู้ชำระเงินดำเนินการชำระตามจำนวนเงินบนหน้าตั๋ว
4.ธนาคารผู้เรียกเก็บเงินแทนในต่างประเทศนำจำนวนเงินที่รับชำระแทนดังกล่าวจ่ายให้กับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)จ่ายเงินให้กับลูกค้าของธนาคารซึ่งเป็นผู้รับชำระเงิน

คำแนะนำ
1.ตั๋วเรียกเก็บเงินชนิดที่ไม่มีเอกสารประกอบ (Clean Collection) เหมาะสำหรับธุรกรรมการเรียกเก็บเงินจากตราสารที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
2.มูลค่าสกุลเงินของตราสารที่นำไปเรียกเก็บเงินโดยทั่วไปควรจะเป็นสกุลเงินที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้
3.ตราสารที่มีการจำกัดพื้นที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนเอาไว้บนหน้าตราสารจะดำเนินการเรียกเก็บยาก
4.ตราสารที่มีการสลักหลังหรือโอนย้ายเจ้าของแล้วมีความเสี่ยงที่จะถูกฉ้อโกงปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ท่านจงควรระวังและป้องกันอย่างรอบคอบ
5.ตราสารที่ท่านไม่คุ้นเคย หรือมีจำนวนมากจนผิดปกติ หรือธนาคารผู้ออกตราสารนั้นมีเครดิตทางการเงินน่าสงสัย เป็นตราสารที่มีแนวโน้มจะมีการฉ้อโกงได้ง่าย
6.ตราสารที่มีจำนวนเงินมาก ๆ ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน กู้ยืม หรือจำนองมักจะเกิดการฉ้อโกงได้ง่าย

  [ Close ]

 
· บริการค้ำประ...
· การออกหนังสื...

การเงินการค้าระหว่างประเทศ

     "การชำระบีญชีการค้า
     การจัดหาเงินทุนเพื่อการค้า
     หนังสือค้ำประกัน

 
  ·ลิขสิทธิ์  ·คำสงวนสิทธิ์  ·เงื่อนไขการใช้งาน  ·ติดต่อกับเรา  ·นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.