ประวัติความเป็นมา

   ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทลูกของธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง)เป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญในฮ่องกง เป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ออกธนบัตร เป็นศูนย์กลางการชำระดุลเงินหยวนในฮ่องกง เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจในทุกด้าน และยังเป็นธนาคารชั้นนำในธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมเงินหยวน เครือธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัด เปิดดำเนินกิจการมาแล้วกว่าร้อยปี เป็นธนาคารที่มีความเป็นสากลและการให้บริการที่ครอบคลุมสูงสุดของประเภทธุรกิจธนาคารในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านการพัฒนากลยุทธ์สาขาต่างประเทศของเครือธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จะสนับสนุนให้ธนาคารดำเนินกิจการไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำ การให้บริการอย่างครบวงจร ตลอดจนความเป็นสากล

   ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทลูกของธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญในฮ่องกง และยังเป็นสาขาขนาดใหญ่ที่มีช่องทางการบริการธุรกิจทางการเงินเต็มรูปแบบ เครือธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัด เปิดดำเนินกิจการมาแล้วกว่าร้อยปี เป็นธนาคารที่มีความเป็นสากลและการให้บริการที่ครอบคลุมสูงสุดของประเภทธุรกิจธนาคารในสาธารณรัฐประชาชนจีน

   ประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่อาเซียน โดยธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกเป็นธุรกิจวิเทศธนกิจ (BIBF) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 ต่อมาได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2540 หลังจากนั้นได้ยกระดับจากธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ เป็นธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จึงเปลี่ยนมาเป็นบริษัทลูกของธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด  สืบเนื่องจากกลยุทธ์ของเครือธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด เพื่อลงทุนและพัฒนาเขตพื้นที่อาเซียน

   ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 ปี และจะยังคงรักษาฐานลูกค้ารายใหญ่และการให้บริการธุรกิจทางการเงินเต็มรูปแบบจากเครือธนาคารแห่งประเทศจีนเพื่อกระตุ้นและสร้างข้อได้เปรียบของบริการ โดยอาศัยนโยบาย “ก้าวออกไป”, ธุรกรรมเงินหยวน และธุรกิจของชาวจีนโพ้นทะเล ฯลฯ เป็นหลักสำคัญ ทั้งยังจะเสริมสร้างการให้บริการทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้านิติบุคคล รวมไปถึงสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนและยกระดับการให้บริการทางการค้าระหว่างไทยจีนและการสร้างรากฐานให้แก่เศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการตามเป้าหมายของเครือธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด และธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด เพื่อรองรับการให้บริการในสังคม จนนำไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำในธุ