รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต

  UnionPay Credit Card MasterCard Credit Card
1. อัตราดอกเบี้ย
* ดอกเบี้ย
* วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
* การซื้อสินค้า
* การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

 

16%ต่อปี

ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินให้ร้านค้าหรือสถานบริการ

2. *อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ  5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 1%ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน กรณีเบิกถอน ณ ประเทศจีน (Mainland)
3%ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
3%ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน กรณีเบิกถอนทั่วโลก ยกเว้นประเทศจีน
4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย (หากชำระตามกำหนด)

 

กรณีชำระเต็มจำนวนตรงตามกำหนดชำระ สูงสุด 52 วัน

5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาท/ปี) บัตรคลาสสิก บัตรทอง บัตรแพลทินัม บัตรคลาสสิก บัตรทอง บัตรแพลทินัม
*แรกเข้า บัตรหลัก 500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
  บัตรเสริม 500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
500 บาท
ฟรี
*รายปี  บัตรหลัก 800 1,300 3,500 800 1,300 3,500
  บัตรเสริม 800 1,300 3,500 800 1,300 3,500
 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก และฟรีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 5 ครั้งขึ้นไป/ปี
6. ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน 
*ชำระที่สาขา บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)จำกัด(มหาชน) ไม่มีค่าธรรมเนียม
*ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

*ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/รายการ (สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล), 10บาท/รายการ (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)
*ชำระที่เทสโก้ โลตัส 10บาท/รายการ
7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีสูญหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง
8. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชี 200 บาท/บัตร/เดือน กรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน
9. ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 100 บาท/ใบ กรณีเป็นรายการใช้บัตรภายในประเทศไทย, 300 บาท/ใบ กรณีเป็นรายการใช้บัตรต่างประเทศ
10. ค่าธรรมเนียมการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่แทนรหัสเดิม 100 บาท/ครั้ง
11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
12. ค่าใช้จ่ายจากการติดตามทวงถามชำระหนี้ ไม่มี
13. ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงาน ราชการ ไม่มี
14. ค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ไม่เกิน 2.5%ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
15. ค่าธรรมเนียมการแบ่งชำระรายเดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
(%ของยอดเงินรวมที่แบ่งชำระ โดยชำระครั้งแรกครั้งเดียว)

2%

4% 6% 2% 4% 6%


*หมายเหตุ:

 1. ค่าธรรมเนียมรายการที่ 3, 5 และ 7-13 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. รายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ประกาศ ณ วันที่ บริษัทเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร หากสกุลเงินต่างประเทศนั้น มิได้เป็นสกุลดอลล่าห์สหรัฐค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐก่อนการแปลงเป็นสกุลเงินบาท
 3. —อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน (ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2566), 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน (ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2567 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2567), 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน (ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2568  เป็นต้นไป)
 4. —อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

Please click to download: